француски

Среќна ноќ на вештерките

Среќна ноќ на вештерките

Речиси е Ноќта на вештерките која и не е типичен празник за Французите, но сепак ние ќе најдеме начин да се збавуваме à la française. Погледнете ја нашата презентација за зборчиња на француски јазик поврзани со Ноќ на вештерките.  citrouille vampire…

Показни придавки на француски

Показни придавки на француски

Како во македонскиот така и во францускиот јазик придавката мора да се усогласува по род и по број со именката која што ја определува. Показни придавки во францускиот јазик се:  Ce (овој,оној) = за машки род еднина кога именката започнува со…

Националности на француски јазик

Националности на француски јазик

Воки и презентација за да ја сработите лексиката за националности на француски јазик.  Општо правило за образување на женски род кај придавките во францускиот јазик е додавање на -е на формата од машки род. (Внимавајте на исклучоците!)