француски јазик

Сегашно време кај глаголите од прва група

Сегашно време кај глаголите од прва група

Во францускиот јазик глаголите ги делиме на правилни и неправилни. Tие пак се поделени во три групи и тоа: глаголи од прва група што завршуваат на -er, глаголи од втора група што завршуваат на -ir и глаголи од трета група…

Глаголот сум во сегашно време

Глаголот être во францускиот јазик е неправилен глагол и неговите форми треба да ги знаеме на памет. Пополни со точната форма од глаголот être (сум).  ополни со точната форма од глаголот être во сегашно време.

Сакам француски!

Сакам француски!

J’aime le français! Со цел да ги направиме часовите по француски јазик поинтересни за изучување ги вклучивме учениците од шесто и седмо одделение во неколку европски проекти каде што тие ќе имаат можност да се запознаат со своите врсници притоа…