imperative

Рецепти од нашата кујна

Рецепти од нашата кујна

Помогнете им на вашите ученици да напишаат и да презентираат рецепти со помош на вокабуларот за храна и количини на француски јазик. Исто можете да вежбате и  образување и примена на заповеден начин.