сегашно време од глаголот сум

Сегашно време кај глаголите од прва група

Сегашно време кај глаголите од прва група

Во францускиот јазик глаголите ги делиме на правилни и неправилни. Tие пак се поделени во три групи и тоа: глаголи од прва група што завршуваат на -er, глаголи од втора група што завршуваат на -ir и глаголи од трета група…

Глаголот сум во сегашно време

Глаголот être во францускиот јазик е неправилен глагол и неговите форми треба да ги знаеме на памет. Пополни со точната форма од глаголот être (сум).  ополни со точната форма од глаголот être во сегашно време.