промена на глаголи

Сегашно време кај глаголите од прва група

Сегашно време кај глаголите од прва група

Во францускиот јазик глаголите ги делиме на правилни и неправилни. Tие пак се поделени во три групи и тоа: глаголи од прва група што завршуваат на -er, глаголи од втора група што завршуваат на -ir и глаголи од трета група…