Граматика

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

L’imparfait de l’indicatif (минато определено несвршено време) искажува минато засведочено дејство. ОБРАЗУВАЊЕ:  L’mparfait се образува кога на основата (која се добива кога од прво лице множина сегашно време од глаголот ќе се тргне наставката – ons) и се додадат следниве…

Училишен прибор и неопределен член на француски

Училишен прибор и неопределен член на француски

Неопределениот член означува неопределено суштество или предмет. Во францускиот јазик членот стои пред именката и го означува нејзиниот род и број.   Неопределени членови во францускиот јазик се: Un = машки род еднина     Une = женски род еднина  …

Показни придавки на француски

Показни придавки на француски

Како во македонскиот така и во францускиот јазик придавката мора да се усогласува по род и по број со именката која што ја определува. Показни придавки во францускиот јазик се:  Ce (овој,оној) = за машки род еднина кога именката започнува со…

Националности на француски јазик

Националности на француски јазик

Воки и презентација за да ја сработите лексиката за националности на француски јазик.  Општо правило за образување на женски род кај придавките во францускиот јазик е додавање на -е на формата од машки род. (Внимавајте на исклучоците!)

Имперфект во францускиот јазик

Имперфект во францускиот јазик

Минатото определено несвршено време или имперфект е граматичко време кое во францускиот јазик се користи за опишување или искажувзње на навики во минатото. Образување на Imparfait или Имперфект  Imparfait се образува така што: 1. Земаме прво лице множина од било кој…