Граматика

Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

Придавките се зборови со кои се опишува именката (големина, боја, форма…). Во францускиот јазик придавките ја менуваат формата во зависност од  родот и бројот на именката на којашто се однесуваат. Значи во францускиот јазик придавките имаат машки и женски род,…

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

L’imparfait de l’indicatif (минато определено несвршено време) искажува минато засведочено дејство. ОБРАЗУВАЊЕ:  L’mparfait се образува кога на основата (која се добива кога од прво лице множина сегашно време од глаголот ќе се тргне наставката – ons) и се додадат следниве…

Училишен прибор и неопределен член на француски

Училишен прибор и неопределен член на француски

Неопределениот член означува неопределено суштество или предмет. Во францускиот јазик членот стои пред именката и го означува нејзиниот род и број.   Неопределени членови во францускиот јазик се: Un = машки род еднина     Une = женски род еднина  …

Показни придавки на француски

Показни придавки на француски

Како во македонскиот така и во францускиот јазик придавката мора да се усогласува по род и по број со именката која што ја определува. Показни придавки во францускиот јазик се:  Ce (овој,оној) = за машки род еднина кога именката започнува со…

Националности на француски јазик

Националности на француски јазик

Воки и презентација за да ја сработите лексиката за националности на француски јазик.  Општо правило за образување на женски род кај придавките во францускиот јазик е додавање на -е на формата од машки род. (Внимавајте на исклучоците!)