Граматика

Како да се опишеш себеси и некого на француски

Како да се опишеш себеси и некого на француски

Како изгледаш? Како да се опишеш себеси и некого на француски јазик. Користиме соодветен глагол (пр. être -сум) во соодветното време и придавки. Запомнете дека придавките во францускиот јазик се сложуваат по род и по број со именката што ја опишуваат. …

Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

Придавките се зборови со кои се опишува именката (големина, боја, форма…). Во францускиот јазик придавките ја менуваат формата во зависност од  родот и бројот на именката на којашто се однесуваат. Значи во францускиот јазик придавките имаат машки и женски род,…

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

Си беше еднаш – Минато определено несвршено време

L’imparfait de l’indicatif (минато определено несвршено време) искажува минато засведочено дејство. ОБРАЗУВАЊЕ:  L’mparfait се образува кога на основата (која се добива кога од прво лице множина сегашно време од глаголот ќе се тргне наставката – ons) и се додадат следниве…

Училишен прибор и неопределен член на француски

Училишен прибор и неопределен член на француски

Неопределениот член означува неопределено суштество или предмет. Во францускиот јазик членот стои пред именката и го означува нејзиниот род и број.   Неопределени членови во францускиот јазик се: Un = машки род еднина     Une = женски род еднина  …