Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

Придавките се зборови со кои се опишува именката (големина, боја, форма…). Во францускиот јазик придавките ја менуваат формата во зависност од  родот и бројот на именката на којашто се однесуваат. Значи во францускиот јазик придавките имаат машки и женски род, еднина и множина.

Општото правило за образување женски род е додавање на , а за множина додавање на -s. (Кај правилните придавки).

Број РОД
Машки Женски
Еднина un livre vert
зелена книга
Add +e
une voiture verte
зелен автомобил
Множина +s
des livres verts
 зелени книги
 +es
des voitures vertes
 зелени автомобили

PS: Да не ве збунува дека книга во македонски јазик е женски род, меѓутоа во француски е машки. Истото и со автомобил, во македонски е машки род, во француски е женски род.

За неправилните придавки има посебни правила за кои треба да одвоите време и да ги научите. 

Еве неколку правила за образување на женски род кај описните придавки во францускиот јазик. 

Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

Вежби со образување женски род кај придавките во францускиот јазик: Facebook Comments

2 thoughts on “Женски род кај описните придавки во францускиот јазик

  1. Anne Marie Pauleau

    Bonjour,
    des présentations très claires mais… il est tellement plus simple de faire apprendre d’abord le féminin des adjectifs et ensuite de faire supprimer le e ou supprimer 1 consonne + e si double consonne!!!

  2. Pingback: Describing yourself and others in French