француски како странски јазик

Разгледници од одмор

Разгледници од одмор

Со моите ученици само што завршивме мал проект наречен Cartes postales de vacances или разгледници од одмор со различни приказни. ( море, Лондон, Париз, Јапонија, планина, село и др. ).  Пишувајќи ги разгледниците учениците одговорија на следниве прашања:  1. Où…

Зодијачки знаци

Зодијачки знаци

Quel est votre signe du zodiac? или Кој е вашиот зодијачки знак и кои се главните карактеристики на секој од знаците. Зодијачки знаци – Презентација за повторување на сложувањето на придавката во род и во број во францускиот јазик. Signes du…