сум

Глаголот сум во сегашно време

Глаголот être во францускиот јазик е неправилен глагол и неговите форми треба да ги знаеме на памет. Пополни со точната форма од глаголот être (сум).  ополни со точната форма од глаголот être во сегашно време.