семејство

Разгледници од одмор

Разгледници од одмор

Со моите ученици само што завршивме мал проект наречен Cartes postales de vacances или разгледници од одмор со различни приказни. ( море, Лондон, Париз, Јапонија, планина, село и др. ).  Пишувајќи ги разгледниците учениците одговорија на следниве прашања:  1. Où…

Семејство и присвојни придавки

Семејство и присвојни придавки

La Famille et les Adjectifs Possessifs – Оваа игричка може да се игра во парови така што секој ученик влече карта и ја фрла коцката. Користејќи ги зборчињата за семејство треба правилно да употреби барем една од дадените присвојни придавки.…