присвојни придавки

Семејство и присвојни придавки

Семејство и присвојни придавки

La Famille et les Adjectifs Possessifs – Оваа игричка може да се игра во парови така што секој ученик влече карта и ја фрла коцката. Користејќи ги зборчињата за семејство треба правилно да употреби барем една од дадените присвојни придавки.…