показни придавки

Показни придавки на француски

Показни придавки на француски

Како во македонскиот така и во францускиот јазик придавката мора да се усогласува по род и по број со именката која што ја определува. Показни придавки во францускиот јазик се:  Ce (овој,оној) = за машки род еднина кога именката започнува со…