Човечкото тело

Неколку активности што можете да ги искористите на ИКТ часовите за вашите ученици полесно да го запомтат вокабуларот од човечкото тело. 
Facebook Comments