Семејство и присвојни придавки

La Famille et les Adjectifs Possessifs – Оваа игричка може да се игра во парови така што секој ученик влече карта и ја фрла коцката. Користејќи ги зборчињата за семејство треба правилно да употреби барем една од дадените присвојни придавки. Можни се повеќе одговори. Можно е и да нема точен одговор. Во тој случај ученикот повторно фрла.

Facebook Comments