Облека II

Опишување на облека и придавките за боја на француски.  

Тестирајте ги вашите знаења!  

Qu’est-ce qu’il/elle porte?


prez1

Facebook Comments

2 thoughts on “Облека II