Мојот одмор француски јазик

Мојот одмор 

Нана и Лок одговараат на прашањата во врска со нивниот одмор.
1. Où passes-tu tes vacances d’habitude? – Каде обично го поминуваш твојот одмор?
2. Combien de temps restes-tu en vacances? – Колку време остануваш на одмор? 
3. Avec qui vas-tu en vacances? – Со кој одиш на одмор? 
4. Comment pars-tu? – Како заминуваш ?
5. Où loges-tu? – Каде се сместуваш?
6. Qu’est-ce que tu fais? – Што правиш?
7. Qu’est-ce que tu penses de tes vacances? – Што мислиш за твојот одмор? 


Nana et Lok, où passent-ils leurs vacances ? Répondez aux questions suivantes!

(Appuyez sur start quiz!)

Facebook Comments