Имперфект во францускиот јазик

Минатото определено несвршено време или имперфект е граматичко време кое во францускиот јазик се користи за опишување или искажувзње на навики во минатото.

Образување на Imparfait или Имперфект 

Imparfait се образува така што:

1. Земаме прво лице множина од било кој глагол(освен être) во сегашно време;

2. Ја тргаме наставката – ons

3. На основата што ќе ја добиеме ги додаваме следниве наставки:

sin.                            plu. 

1. – ais                     1.  – ions

2. – ais                     2. – iez

3. – ait                      3. – aient

минато определено несвршено време

Facebook Comments